Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad. 

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

•    Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget tisdagen den 15 december 2020 och 
•    Anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 17 december 2020 skriftligen till Calmark Sweden AB, Teknikringen 38A, 114 28

Stockholm.Anmälan kan också göras per telefon +46 70 213 25 35 eller per e-post anna.soderlund@calmark.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.calmark.se

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd per avstämingsdagen tisdagen den 15 december 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 17 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud 
 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.calmark.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

 

Förslag till dagordning 
 

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
8. Särskilt bemyndigande för styrelse och VD.
9. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag
 

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Kjersti Berg Marhinsen väljs till ordförande vid stämman.

 

Punkt 7 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
 

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 5 000 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande: 

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 500 000 kronor. 

Teckningskursen för aktierna ska vara 5,30 kronor per aktie. 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade book building-förfarandet.

Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 7 december 2020. Betalning av aktier ska ske genom kontant betalning av teckningslikviden till ett av Bolaget anvisat konto senast den 11 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

De nya aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera fortsatt tillväxt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Det till investerarna erbjudna sammanlagda priset i erbjudandet om 5,30 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

 

Punkt 8 – Förslag till särskilt bemyndigande för styrelse och VD  
 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslaget till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

 

Särskild beslutsmajoritet 
 

Giltigt beslut enligt punkt 7 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Tillgängliga handlingar
 

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Greenhouse Labs, Teknikringen 38A, Stockholm senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.calmark.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

 

Upplysningar på stämman
 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Antalet aktier och röster i Bolaget
 

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 258 382 stycken, varav 474 450 A-aktier och 19 783 932 B-aktier, motsvarande totalt 24 528 432 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Behandling av personuppgifter
 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Karlstad i december 2020
Calmark Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.