Kallelse till extra bolagsstämma i Inhalation Sciences för val av Manoush Masarrat till ny styrelseledamot.

STOCKHOLM, SVERIGE – 26 november 2018. Manoush Masarrat föreslås, av Bolagets största ägare Råsunda Förvaltning AB, att på extra bolagsstämma den 13 december väljas till ny styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämma följer nedan.

Manoush Masarrat föreslås förstärka Inhalation Sciences styrelse genom nyval i samband med extra bolagsstämma den 13 december. Manoush (född 1977) har en kandidatexamen i Industriell Ekonomi från Högskolan i Gävle samt magisterkurser i International business management från Macquarie University I Sydney, Australien, och är idag VD i ExScale Biospecimen Solutions AB. Han har även styrelseuppdrag för HD Genomics AB. Han har tidigare arbetat för Medical Vision AB, bland annat som vice VD. Manoush är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt till bolagets större aktieägare. Manoush har en gedigen erfarenhet från marknadsföring och försäljning i life-science-branschen, ett område Inhalation Sciences vill förstärka.

I samband därmed meddelas att Per Nilsson väljer att lämna styrelsen. 

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org. nr. 556665-6038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2018 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Flemingsberg.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 december 2018, dels senast den 7 december 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö via e-post till inhalation@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 december 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 7 december 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1)     Stämman öppnas

2)     Val av ordförande vid stämman 

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Val av en eller två justeringspersoner

5)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)     Godkännande av dagordning

7)     Nyval av styrelseledamot

8)     Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande (punkten 2) 

Styrelsen föreslår att stämman väljer Fredrik Sjövall till ordförande vid stämman.

Nyval av styrelseledamot (punkten Error! Reference source not found.

Per Nilsson har meddelat styrelsen att han önskar avgå som styrelseledamot. Råsunda Förvaltning AB har därför föreslagit följande ändringar i styrelsen:

Råsunda Förvaltning AB föreslår att Per Nilsson ersätts av Manoush Masarrat, som nyväljs som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ingen förändring föreslås när det gäller antalet styrelseledamöter. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av styrelsen av Fredrik Sjövall (ordförande), Klaus Gottwald, Per Gerde, Sonja Gerde, Tom Sundelin och Manoush Masarrat.

Manoush Masarrat (född 1977) har en examen i International Business Management från Macquarie University i Sydney, Australien, och är idag VD i ExScale Biospecimen Solutions AB. Han har även styrelseuppdrag för HD Genomics AB. Han har tidigare arbetat för Medical Vision AB, bland annat som vice VD. Manoush Masarrat, och till honom närstående, innehar 0 aktier i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Manoush Masarrat är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt till bolagets större aktieägare.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Huddinge i november 2018

Inhalation Sciences Sweden AB

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Kallelse till extra bolagsstämma i Inhalation Sciences för val av Manoush Masarrat till ny styrelseledamot.

STOCKHOLM, SVERIGE – 26 november 2018. Manoush Masarrat föreslås, av Bolagets största ägare Råsunda Förvaltning AB, att på extra bolagsstämma den 13 december väljas till ny styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämma följer nedan.

Manoush Masarrat föreslås förstärka Inhalation Sciences styrelse genom nyval i samband med extra bolagsstämma den 13 december. Manoush (född 1977) har en kandidatexamen i Industriell Ekonomi från Högskolan i Gävle samt magisterkurser i International business management från Macquarie University I Sydney, Australien, och är idag VD i ExScale Biospecimen Solutions AB. Han har även styrelseuppdrag för HD Genomics AB. Han har tidigare arbetat för Medical Vision AB, bland annat som vice VD. Manoush är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt till bolagets större aktieägare. Manoush har en gedigen erfarenhet från marknadsföring och försäljning i life-science-branschen, ett område Inhalation Sciences vill förstärka.

I samband därmed meddelas att Per Nilsson väljer att lämna styrelsen. 

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org. nr. 556665-6038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2018 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Flemingsberg.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 7 december 2018, dels senast den 7 december 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö via e-post till inhalation@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 7 december 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 7 december 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1)     Stämman öppnas

2)     Val av ordförande vid stämman 

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Val av en eller två justeringspersoner

5)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)     Godkännande av dagordning

7)     Nyval av styrelseledamot

8)     Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande (punkten 2) 

Styrelsen föreslår att stämman väljer Fredrik Sjövall till ordförande vid stämman.

Nyval av styrelseledamot (punkten Error! Reference source not found.

Per Nilsson har meddelat styrelsen att han önskar avgå som styrelseledamot. Råsunda Förvaltning AB har därför föreslagit följande ändringar i styrelsen:

Råsunda Förvaltning AB föreslår att Per Nilsson ersätts av Manoush Masarrat, som nyväljs som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ingen förändring föreslås när det gäller antalet styrelseledamöter. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av styrelsen av Fredrik Sjövall (ordförande), Klaus Gottwald, Per Gerde, Sonja Gerde, Tom Sundelin och Manoush Masarrat.

Manoush Masarrat (född 1977) har en examen i International Business Management från Macquarie University i Sydney, Australien, och är idag VD i ExScale Biospecimen Solutions AB. Han har även styrelseuppdrag för HD Genomics AB. Han har tidigare arbetat för Medical Vision AB, bland annat som vice VD. Manoush Masarrat, och till honom närstående, innehar 0 aktier i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Manoush Masarrat är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt till bolagets större aktieägare.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2018, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrig information

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Huddinge i november 2018

Inhalation Sciences Sweden AB

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.