Katalysen Ventures AB (publ) noteringsemission övertecknad

Den 10 april 2022 avslutades anmälningsperioden i Katalysen Ventures AB:s (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”) nyemission om totalt cirka 11 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 12,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 11 MSEK före emissionskostnader samt cirka 130 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 12 april 2022. Första dag för handel i Katalysens aktie på Spotlight Stock Market är planerad till den 20 april 2022.

”Vi är naturligtvis jätteglada över intresset för vår nyemission. Jag vill tacka samtliga som valt att investera i Katalysen och önskar er varmt välkomna som aktieägare. Nu börjar tillväxtresan på allvar!”, säger Katalysens VD Peter Almberg.

Teckning och tilldelning

Noteringsemissionen tecknades till cirka 12,5 MSEK inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad om cirka 113 procent. Bolaget erhåller genom Noteringsemissionen således cirka 11 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,39 MSEK. Genom Noteringsemissionen tillförs Katalysen cirka 130 nya aktieägare. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i Bolagets memorandum. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 12 april 2022. Investerare som inte tilldelats aktier erhåller inte någon avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 239 130 nya aktier att nyemitteras. När Noteringsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 5 320 995 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 691 729,35 SEK.

Planerad första dag för handel

Planerad första dag för handel i Katalysens aktier på Spotlight Stock Market är den 20 april 2022. Att handel inleds på planerad dag förutsätter att nyemissionen registreras på Bolagsverket i tid, samt att aktier till de investerare som erlagt likvid i tid bokats ut till respektive konto/depå. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”KAV” och aktiens ISIN-kod är SE0016798045.

Denna information är sådan som Katalysen Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-12 16:20 CET.

För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: 
www.katalysen.com

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta: 
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 40-632 00 20
E-post:  info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Katalysen Ventures AB (publ):
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i cirka 25 verksamheter.