Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 27 april 2023

Årsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (”Bolaget”) har hållits den 27 april 2023. Vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet bland annat de beslut som framgår nedan.

 

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade om en utdelning på preferensaktierna fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor per preferensaktie, med avstämningsdagar, i enlighet med vad som följer av Bolagets bolagsordning, den 30 juni 2023, den 30 september 2023, den 30 december 2023 och den 31 mars 2024. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske för stamaktier av serie A och B. Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk, så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara fem (5) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Ericsson, Björn Garat, Jakob Fyrberg och Elisabeth Thuresson, samt nyvaldes Rutger Källén. Johan Ericsson omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 130 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 80 000 kronor ska utgå till styrelsens utskott, att fritt fördelas av styrelsen, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda (LTIP 2023)

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda i bolaget, innefattande riktad emission av 439 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 878 000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen innebärandes att styrelsens säte ändras från att vara i Vetlanda kommun, till Växjö kommun. Vidare ändras aktiekapitalets gränser från lägst 60 732 200 kronor och högst 242 928 800 kronor till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor, samt gränsen för antal aktier ändras från 30 366 100 stycken och högst 121 464 400 stycken, till lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.emilshus.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO

E-post: jonas.karlsson@emilshus.com

Telefon: 0736-00 74 81

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 14:00 CEST.

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2023 till cirka 786 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – www.emilshus.com