Kommuniké från årsstämma i Mentice AB

Mentice AB (publ) har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets vinst balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets medel till förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om att, till bolagets styrelse, anta Lawrence D. Howell, David Ballard, Denis Gestin, Gösta Johannesson, Johann Koss och Eola Änggård Runsten som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.mentice.com

Lawrence D. Howell omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Det noterades att den auktoriserade revisorn Fredrik Waern fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn samt ersättning till revisions – och ersättningsutskottet

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 970 000 kronor, varav 100,000 SEK ska utgå till Johann Koss, 170,000 SEK vardera ska utgå till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten och David Ballard samt att SEK 360,000 skall utgå till Denis Gestin.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med SEK 40,000 för ordförande och med SEK 20,000 per ledamot. Beslutades även att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med SEK 40,000 till ordförande i ersättningsutskottet och vardera SEK 20,000 till övriga ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 476 885 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2021.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mentice.com.

Om Mentice AB

Mentice (www.mentice.com) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder.

För ytterligare information

Kontakta: Göran Malmberg, VD Mentice AB,
e-post: goran.malmberg@mentice.com, tel: +46 (0) 703 09 22 22.