Valberedningen inför Mentice AB (publ) årsstämma 2023 är utsedd

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, meddelar att valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 är utsedd.

Vid årstämman som hölls 27 april 2022 beslutades att anta en instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt vilken valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per 30e september.

Följande personer har utsetts till Mentice valberedning inför årsstämman 2023:

Lawrence D Howell, utsedd av Karin Howell,

Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity

Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder

Magnus Nilsson, styrelseordförande från 30e December 2022

Sophie Hagströmer är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen representerar cirka 56% procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ledamöter samt till revisor
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 11 maj 2023. Aktieägare som har förslag till årsstämman ombeds inkomma med dessa till valberedningen via e-post till info@mentice.com, eller via brev till: Mentice AB (publ), Valberedningen, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg måste förslag lämnas in senast den 24 mars 2023.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, CEO, Mentice
Email: 
goran.malmberg@mentice.com

Tel US: +1 (312) 860 5610
Tel Sweden: +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB