Kommuniké från årsstämman i Zutec Holding AB (publ)

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1.

 • Till ordförande vid årsstämman valdes Daniel Nyhrén. 
 • Stämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2019. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
   
 • Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till fem. Styrelseledamöterna Gerard Jones, Daniel Nyhrén, Conor O’Brien och Hans Schedin valdes om för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som ny styrelseledamot valdes Mikael Näsström.
 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor samt med 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.
   
 • Det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enlig godkänd räkning.
   
 • Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
 • Stämman beslutade att godkänna det avtal om kreditfacilitet och tillhörande pantsättningsavtal om 1 miljon Euro med Athanase, som är närstående till Bolaget, som Bolaget ingick den 24 september 2019.
 • Stämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsen förslag, ändra bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier.
 • Stämman beslutade slutligen att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma som ska hållas 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Clíona Farrelly, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 2013565
E-mail: cliona.farrelly@zutec.com

Om Zutec Holding AB

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader.

För mer information, besök www.zutec.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se