Kommuniké från extra bolagsstämma den 25 mars 2024 i Nowonomics AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 mars 2024, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning genom att införa en ny paragraf som möjliggör för Bolaget att hålla digitala bolagsstämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) och ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Gränserna för Bolagets aktiekapital anges nu till 2 350 000 kronor och högst 9 400 000 kronor och gränserna för antal aktier till lägst 13 500 000 stycken och högst 54 000 000 stycken.

Beslut om godkännande i efterhand av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 februari 2024 om företrädesemission av högst 1 368 728 s.k. units (”Units” respektive ”Företrädesemissionen”), bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 (”TO6”).

I enlighet med vad som offentliggjordes den 22 februari 2024 innebär de fastställda villkoren att den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 27 mars 2024 erhåller en (1) uniträtt (”Uniträtt”) per innehavd aktie. Tio (10) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av fem (5) nyemitterade aktier samt tre (3) nyemitterade TO6. Teckningskursen per Unit har fastställts till 17,50 kronor, motsvarande en teckningskurs per Aktie om 3,50 kronor. TO6 ges ut vederlagsfritt. En (1) TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nordic Growth Market Nordic SME under perioden 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 5,00 kronor per aktie, motsvarande cirka 143% av teckningskursen i Företrädesemissionen. Utnyttjandeperioden för TO6 för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 1 augusti 2024 till och med den 15 augusti 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024.

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 183 707,885480 kronor genom nyemission av högst 6 843 640 aktier och ytterligare högst 710 224,731288 kronor genom emission av högst 4 106 184 teckningsoptioner. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 33,33 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas och, för det fall samtliga TO6 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, om en ytterligare utspädning om högst cirka 16,67 procent, medförande en maximal potentiell utspädning om cirka 44,44 procent.

Som tidigare kommunicerats omfattas Företrädesemissionen till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare och Bolaget har även ingått avtal om emissionsgarantier, i form av bottengarantiåtaganden, om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen med vissa befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om en top-down-garanti om cirka 3,0 MSEK, motsvarande cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen, ingåtts med Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 21,0 MSEK, motsvarande cirka 87,7 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, i form av bottengarantiåtaganden och en top-down-garanti.

Ytterligare information och anvisningar om Företrädesemissionen kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras den 27 mars 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av units till emissionsgaranter i Företrädesemissionen

I syfte att möjliggöra emission av Units som garantiersättning till garanter som ingått garantiförbindelser för att säkerställa Företrädesemissionen (”Garanterna”) i enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av Units. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma och möjliggöra för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och TO6 till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för Units vara desamma som i Företrädesemissionen. Teckningskursen per aktie ska dock motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (dvs. 17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och TO6 som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och TO6 som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge till garanterna.

För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD Nowonomics AB (publ)
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.