Nowonomics AB (publ) beslutar om en riktad kvittningsemission av aktier om cirka 5,4 MSEK till Egonomics AB

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (“Nowonomics” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission (den ”Riktade Kvittningsemissionen”) till Egonomics AB (”Långivaren”), med anledning av att Bolaget valt att nyttja Bolagets ensidiga rätt att påkalla konvertering av det konvertibellån om 5,0 MSEK som upptogs från Långivaren den 28 juli 2023 och offentliggjordes genom pressmeddelande samma dag (det ”Konvertibla Lånet” eller ”Konvertibellånet”). Det Konvertibla Lånet uppgår per idag den 14 november 2023, på Konvertibellånets förfallodatum, till 5 449 648,35 SEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13 SEK per aktie, vilket innebär att 419 203 aktier emitteras inom ramen för den Riktade Kvittningsemissionen, där betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av Långivarens utestående fordran på Bolaget. 

Sammanfattning av den Riktade Kvittningsemissionen

  • Teckningskursen för de nyemitterade aktierna inom ramen för den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13,0 SEK per aktie, varvid betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av Långivarens utestående fordran på Bolaget avseende Konvertibellånet. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen fastställdes i samband med att låneavtalet för Konvertibellånet ingicks mellan Bolaget och Långivaren, och vilket offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 28 juli 2023. 
  • Det totala beloppet för Långivarens utestående Konvertibellån uppgår per idag den 14 november, på Konvertibellånets förfallodatum, till 5 449 648,35 SEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. 
  • Genom kvittning av Konvertibellånet tecknar Långivaren totalt 419 203 aktier i Bolaget i den Riktade Kvittningsemissionen. 
  • Genom den Riktade Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 419 203, från 12 656 436 till 13 075 639 och aktiekapitalet ökar med 72 522,119 SEK, från 2 189 079,7586 SEK till 2 261 601,8776 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,21 procent baserat på det totala antalet aktier i Nowonomics efter den Riktade Kvittningsemissionen.   

Den Riktade Kvittningsemissionen

Styrelsen för Nowonomics har idag den 14 november 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en Riktad Kvittningsemission till Långivaren i syfte att reglera Bolagets utestående skuld till Långivaren avseende Konvertibellånet. Den Riktade Kvittningsemissionen omfattas av 419 203 aktier, vilka i samband med styrelsens beslut om den Riktade Kvittningsemissionen kommer tecknas av Långivaren. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till 13,0 SEK per aktie. 

Genom den Riktade Kvittningsemissionen till Långivaren kvittar Bolaget utestående belopp under Konvertibellånet om cirka 5,4 MSEK, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift. 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Kvittningsemissionen.

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2023 kl. 08.35 CET.

För mer information, kontakta:
Amelie Söderberg, VD Nowonomics
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution samt QQM Fund Management AB. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ” kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.