Nowonomics AB (publ) offentliggör utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4

Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 14 november 2023, utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4, vilka emitterades av styrelsen med stöd av bemyndigande den 28 juli 2023 i en riktad emission av 1 197 827 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 (”Teckningsoptionerna”) till Bolaget, för vidare utdelning till Bolagets befintliga aktieägare. Innehavare av Teckningsoptionerna har under perioden 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023 kunnat teckna nya aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptionerna till en kurs motsvarande 13 SEK per aktie. Totalt nyttjades 745 Teckningsoptioner för teckning av 745 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 0,006 procent. Nowonomics tillförs därmed cirka 10 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Totalt nyttjades 745 Teckningsoptioner för teckning av 745 nya aktier i Nowonomics, vilket innebär en aktiekapitalsökning om cirka 128,8850 SEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Nowonomics att uppgå till 12 656 436, och aktiekapitalet till 2 189 079,7586 SEK. Nowonomics tillförs cirka 10 TSEK före emissionskostnader.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,006 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter nyttjandet av Teckningsoptionerna.  

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med optionslösen avseende Teckningsoptionerna. 

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Amelie Söderberg, VD Nowonomics
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Om Nowonomics AB (publ)

Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution samt QQM Fund Management AB. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.