Sista dag för handel med BTU i Nowonomics AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 februari 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”) nu är registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (”BTU”) kommer därmed omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. Sista dag för handel med BTU är den 6 maj 2024. Avstämningsdag hos Euroclear är den 8 maj 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO6. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO6 beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto omkring den 13 maj 2024. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0021770831 och första dag för handel beräknas bli den 15 maj 2024. 

Som tidigare offentliggjorts av Bolaget genom pressmeddelande tecknades Företrädesemissionen till sammantaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,7 procent varav cirka 18,0 MSEK tecknades genom kontant betalning och cirka 3,0 MSEK tecknades genom kvittning. Bolaget tillfördes således cirka 18,0 MSEK genom kontant betalning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK, samt före delbetalning av befintlig skuld, betalning av upplupen ränta samt uppläggningsavgift till Formue Nord Fokus A/S avseende konvertibellån som sammantaget uppgår till cirka 5,25 MSEK. 

I samband med Företrädesemissionen emitteras 3 600 852 teckningsoptioner av serie TO6 vilka kan nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO6 kan nyttjas för teckning av en (1) ny aktie under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras i Företrädesemissionen och till högsta möjliga teckningskurs (5,0 SEK per aktie) kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 18,0 MSEK, före emissionskostnader som beräknas uppgå till högst cirka 0,8 MSEK. 

Information om betald tecknad unit 
Kortnamn: NOWO BTU
ISIN-kod: SE0021770856
Sista handelsdag med BTU: 6 maj 2024

Information om teckningsoptionerna av serie TO6 
Kortnamn: NOWO TO6
ISIN-kod: SE0021770831
Första dag för handel: 15 maj 2024
Sista dag för handel: 13 augusti 2024

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 27 mars 2024 samt det tilläggsprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 11 april 2024 (tillsammans ”Prospekten”). Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats https://investor.nowonomics.com/nyheter/foretradesemission-2024/. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospekten och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospekten är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå̊ de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa Prospekten i sin helhet. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act ”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ) 
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 155 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution, Nowo Fund Management AB samt affärsområdet Nowo technologies. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.