Kommuniké från extra bolagsstämma i Amido AB (publ) den 1 oktober 2021

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se. 
Beslut om godkännande av riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 13 september 2021 om en riktad nyemission av 3 250 000 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med 110 500 kronor, samt en emission av 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2022, vilka ger rätt till teckning av 1 000 000 aktier i Bolaget.
Teckningskursen per aktie är 6,20 kronor, innebärande att Bolaget tillförs ett belopp om cirka 20,2 miljoner kronor (före emissionskostnader). 
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner äger rum från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier till ett antal motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning och anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets finansiella flexibilitet i samband med fortsatt expansion.
Alla besluten fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.