KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INCOAX NETWORKS AB DEN 9 SEPTEMBER 2019

Idag, den 9 september 2019, hölls extra bolagsstämma i InCoax Networks AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade om företrädesemission av högst 7 416 864 aktier. De som på avstämningsdagen den 15 oktober 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 8 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 854 216 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 18 oktober 2019 till och med den 1 november 2019.

Gävle den 9 September 2019

InCoax Networks AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 14:50.

För ytterligare information:  
Peter Carlsson, vd, InCoax Networks AB
peter.carlsson@incoax.com
+46 70-8563427

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis ”Saving the world from complicated” på www.incoax.comAugment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.