Rättelse: InCoax Networks AB:s Årsredovisning 2023

Rättelse av pressmeddelande. Skrivning angående EU:s marknadsmissbruksförordning borttagen.

InCoax försäljningstillväxt fortsatte under 2023 och det finansiella målet att fördubbla försäljningen jämfört med 2022 överträffades med marginal. Samarbetet som etablerades med Nokia lägger grund för fortsatt stark tillväxt.

Finansiell utveckling

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 619 447 SEK (25 922 260), vilket motsvarar en ökning med 130 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för året uppgick till –16 729 885 SEK (–22 329 647), en förbättring drivet av en större omsättning under 2023.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till –16 980 631 SEK (– 22 815 010). Vilket ger ett resultat per aktie om -0,23 SEK (-0,32).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för helåret uppgick till -21 306 145 SEK (2 012 771).

Väsentliga händelser efter årets utgång

Januari

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB.
 • InCoax offentliggör prospekt i samband med företrädesemission.
 • InCoax erhåller beställningar på 545 kUSD (5,4 MSEK) från den USA-baserade FiberLAN-operatören.
 • InCoax offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemissionen.
 • InCoax offentliggör utfall i företrädesemission, vilken blev tecknad till 123% och tillför bolaget 52,6 MSEK före emissionskostnader.

Februari

 • InCoax erhåller beställningar på 2 MUSD (ca 21 MSEK) från den USA-baserade FiberLAN-operatören.

Mars

 • Andreas Bergman har från 1 mars 2024 utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) och medlem av ledningsgruppen i InCoax. Helge Tiainen kvarstår i InCoax ledningsgrupp som ansvarig för Affärsutveckling och Standardisering.
 • InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2023.

   

Se bifogad årsredovisning i sin helhet. Årsredovisningen finns även tillgänglig på www.incoax.com.

 Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 10:00 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.