Rättelse InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2022

I tidigare utsänt pressmeddelande fattades bokslutskommunikén bilagd. Detta är nu korrigerat.

 

InCoax säkrar expansion under 2023 med den största ordern någonsin.

Finansiell utveckling

Oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 611 207 SEK (3 246 032), kvartalets omsättning påverkas av en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 254 341 SEK (-7 813 550), en förbättring delvis beroende på en

förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

 • Resultat efter skatt uppgick till -3 629 222 SEK (–7 912 078), och resultat per aktie uppgick till

-0,05 SEK (–0,19).

 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 34 718 500 SEK (9 991 241).

Helår 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 922 260 SEK (20 894 597), omsättningen under räkenskapsåret ökade och är driven av den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 329 647 SEK (-24 331 925).
 • Resultat efter skatt uppgick till -22 815 010 SEK (-24 496 940), och resultat per aktie uppgick till

-0,32 SEK (–0,60).

 • Årets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 012 470 SEK (17 449 944).
   

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax säkrar följdorder på 3,1 MUSD (34,7 MSEK) från amerikanska Fiber/LAN-operatören.
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i InCoax Networks AB.
 • InCoax lanserar adaptrar för tillämpning i hemmanätverk.
 • InCoax offentliggör prospekt i samband med företrädesemission.
 • InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning.
 • InCoax offentliggör utfall i företrädesemission.
 • InCoax erhåller ytterligare order på 0,9 miljoner USD (9,4 miljoner SEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Mats Svensson utses till ordinarie CFO i InCoax Networks AB.
 • InCoax erhåller tilläggsorder på 96 kUSD (975 kSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • InCoax får order på Managed Services på 0,49 MUSD (5 MSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.
 • InCoax erhåller tilläggsorder på Managed Services på 1 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.
   

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer.
 • InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities.

   

Se bifogad bokslutskommuniké i sin helhet. Bokslutskommunikén finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 09:15 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst
i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber,
som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och
internetåtkomst för alla.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55
info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.