InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – september 2022

Samarbetet med Google Fiber fortsätter enligt plan med InCoax största order någonsin. Den amerikanska Tier-1-operatören har lagt en initial beställning.

Finansiell utveckling

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 482 530 SEK (7 623 222), kvartalets omsättning påverkas av en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 730 587 SEK (-3 676 743), en nedgång beroende på en förskjutning av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 783 684 SEK (–3 693 276), och resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (–0,10).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -12 400 922 SEK
  (-10 496 778).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 311 054 SEK (17 648 565), omsättningen är lägre än föregående år, på grund av förskjutningen av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19 075 305 SEK (-16 518 374), en försämring drivet av den förskjutningen av försäljningen till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören. Dock minskades försämringen av ökad avsättning till anläggningstillgångar.
 • Resultat efter skatt uppgick till -19 185 788 SEK (–16 584 862), och resultat per aktie uppgick till -0,47 SEK (–0,45).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -10 087 945 SEK (7 458 704).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax informerar om dialog med den USA-baserade Tier1-operatören, aktuella affärsläget och kommunicerar uppdaterade finansiella mål.
 • InCoax tar initial order från den USA-baserade Tier1-operatören avseende användningsfall i enfamiljshus.
 • InCoax annonserar en kommande företrädesemission om cirka 50,1 MSEK samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om ytterligare cirka 15,0 MSEK (före emissionskostnader).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax lanserar produkt för hemmanätverk.
 • InCoax säkrar följdorder på 3,1 MUSD (34,7 MSEK) från amerikanska Fiber/LAN-operatören.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com/investor-information-swe/

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.