Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

Monivent AB (publ) avhöll den 26 augusti 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls extra bolagsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg som valdes till styrelseledamöter vid årsstämman 2021. Maria Hägglund Morin har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det noteras att Fredrik Sjövall kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.