Kommuniké från extra bolagsstämma i Tendo AB (publ)

Tendo AB (publ) har idag den 2 januari 2024 hållit extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen avser aktiekapitalets och -antalets gränser.

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

För beslutet gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som publicerades den 30 november 2023.

 

Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och alla övriga handlingar framgår av kallelse publicerad den 30 november 2023. Protokoll och övriga handlingar från extra bolagsstämma finns på Tendos hemsida, https://www.tendoforpeople.se/bolagsstyrning.

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Mette Gross, Styrelseordförande Tendo
Telefon: (+46) 735 178 525
E-post: mette.gross@lehdab.com
Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.