LifeAssays offentliggör prospekt avseende Unitemissionen

LifeAssays AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad Unitemission med teckningsperiod 29 maj – 12 juni 2018. 

Styrelsen för LifeAssays AB (”LifeAssays”) har upprättat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen och överteckningsemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 4 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på LifeAssays (www.lifeassays.com) och Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Emissionerna i sammandrag:

  • För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) uniträtter.
  • Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i företrädesemissionen.
  • En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2018/2019.
  • En (1) teckningsoption av serie 2018/2019 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i bolaget.
  • Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.
  • Teckningskursen per unit är 7 SEK varav 3,50 SEK avser betalning för respektive tecknad aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
  • Teckning sker under perioden 29 maj – 12 juni 2018.
  • Handel i uniträtter sker under perioden 29 maj – 8 juni 2018.
  • Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 29 maj 2018 fram till dess företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
  • Företrädesemissionen är säkerställd med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 22,2 MSEK motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Vid full teckning av units i såväl företrädesemissionen som överteckningsemissionen förväntas bolaget inbringas cirka 26 miljoner före kostnader varav cirka 22 miljoner kronor avser företrädesemissionen. Överteckningsemissionen syftar till att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare till LifeAssays.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LifeAssays AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LifeAssays AB kommer endast att ske genom det prospekt som LifeAssays AB offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LifeAssays AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från LifeAssays AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om företrädesemissionen, överteckningsemissionen och bolaget hänvisas till det prospekt som bolaget kommer offentliggöra omgående. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.lifeassays.com och på Aqurat Fondkommissions webbplats www.aqurat.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com