Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021

STOCKHOLM, den 6 maj 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida (klicka här) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2021

Perioden inleddes med ett undertecknat licensavtal med Cannassure Therapuetics Ltd. avseende medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Aktiviteter inför starten av fas lll-studien med AKP02 och ökat fokus på diskussioner med potentiella licenstagare av läkemedelskandidaterna AKP01 och AKP02 för behandling av psoriasis.  

Första kvartalet (jan-mar) 2021
Nettoomsättning 103 (0) tkr
Rörelseresultat –
4 408 (-2 924) tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,16 SEK (-0,12)

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 22 april publicerade Lipidor en uppdatering om den planerade kliniska fas lll-studien med bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis.
  • Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021
jan-mar
2020
jan-mar
2020
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 103 620
Rörelseresultat, tkr -4 408 -2 924 -16 264
Resultat efter skatt, tkr 4 408 2 924 -16 204
Balansomslutning, tkr 60 833 25 238 65 877
Periodens kassaflöde, tkr 4 990 -2 970 37 190
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,18 -0,13 1,51
Likvida medel, tkr 59 313 24 143 64 303
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,16 -0,12 -0,66
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,16 -0,12 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 2,09 1,01 2,24
Soliditet, % 97,39 94,71 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

VD har ordet

Med flera viktiga framsteg i ryggen går Lipidor nu in i ett nytt skede i bolagets utveckling. Årets första kvartal inleddes med den positiva nyheten om att bolaget har tecknat ett licensavtal med Cannassure Therapeutics Ltd. Licensavtalet innebär att Cannassure har exklusiva rättigheter till att använda Lipidors unika formuleringsplattform AKVANO® i sina medicinska cannabisprodukter för topikal behandling av psoriasis, atopisk dermatit, smärta och sår. Avtalet är en viktig extern validering av Lipidors patenterade formuleringsplattform och visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Den externa valideringen är inspirerande då den ligger helt i linje med vår vision om att etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av hudläkemedel.

Vi är mycket glada över licensavtalet som också är en viktig kommersiell milstolpe. Licensavtalet är ett viktigt avstamp mot vårt övergripande mål om att ingå kommersiella samarbeten för att bygga intäktsströmmar baserade på milstolpesersättningar och royalty på framtida försäljningar. Vi har en stor tilltro till Cannassure och höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att de nya medicinska cannabisprodukterna så snabbt som möjligt ska komma ut på marknaden.

Utlicensering är prioritet ett

Idag står Lipidor väl rustat med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas redo för utlicensiering. Att utlicensiera läkemedelskandidaterna AKP01 och AKP02, båda för behandling av psoriasis, har högsta prioritet. Sedan en tid tillbaka har vi fört täta dialoger med potentiella licenstagare, diskussioner som har fördjupats under kvartalet, och som fortsatt pågår i skrivandets stund.

Det är mycket glädjande att marknaden har visat ett tydligt intresse för både AKP01 och AKP02. Vi ser fortsatt en stor potential i vår första läkemedelskandidat AKP01 och möjligheten att utlicensiera AKP01 och AKP02 i ett och samma paket bedömer vi vara en fördel för licenstagaren vid registrering, tillverkning och kommersialisering. Vi ser också en stor fördel i att diskutera båda läkemedelskandidaterna i ett paket då detta gör oss till en mer attraktiv partner för en tagare av produkterna. Licenstagaren får då möjligheten att föra två kompletterande produkter genom registrering till försäljning vilket skapar synergieffekter.

En annan aspekt i diskussionerna med potentiella licenstagare är produktförsörjningen, dvs licenstagarens tillgång till storskalig kommersiell produktion av läkemedelsprodukterna enligt GMP-krav och andra regelverk. Genom ett avtal som ingicks i december 2020 mellan Lipidor och Aurena Laboratories AB, som är en av Lipidors två starka industriella huvudägare, kommer Aurena att bygga en produktionsenhet som uppfyller de regulatoriska kraven för tillverkning av AKVANO®-baserade läkemedelsprodukter. Det är en strategisk fördel för oss i de pågående diskussionerna att kunna erbjuda licenstagaren tillgång till kommersiell produktion av produkterna.

Fas III-studien med AKP02

Lipidors ledande läkemedelskandidat AKP01 levererade positiva resultat från en avslutad fas lll- studie förra året. Erfarenheterna från AKP01 gör att vi har goda förhoppningar om en framgångsrik studie även med AKP02. Den registreringsgrundande fas lll-studien med AKP02 är under initiering och planeras omfatta 294 patienter på ett tiotal kliniker i Indien. Studien utförs av Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet. I den tidigare framgångsrika fas lll-studien med AKP01 visade Cadila att de på ett effektivt sätt kan rekrytera patienter, administrera dosering samt rapportera kliniska studieresultat. Den planerade studien kommer även mäta livskvalitet och patientnöjdhet i avsikt att visa fördelar hos AKP02 ur dessa aspekter. Fas lll-studien med AKP02 beräknas ha första patient i behandling under sommaren med avrapportering under första halvåret 2022.

Positiv trend

Min bedömning är att vi har goda förutsättningar att ingå kommersiella samarbeten inom en snar framtid och att vi därmed kommer kunna accelerera Lipidors tillväxtresa. Jag är optimistisk och jag ser fram emot ett fortsatt spännande verksamhetsår.

Stockholm den 6 maj 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – juni                     24 augusti 2021

Delårsrapport januari – september          17 november 2021

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 6 maj 2021, klockan 08:00 (CEST).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)
Ola Holmlund, VD
Telefon: +46 (0) 725-07 03 69
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm

Hemsida: www.penser.se

Om Lipidor

Lipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.