OptiMobile AB (publ) genomför riktad nyemission och delar ut vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för OptiMobile AB har idag beslutat om en till Grytänge Invest AB riktad nyemission om 1,5 MSEK. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 – 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.

Bolaget förstärker på detta sätt sin position och uthållighet i pågående diskussioner med framtida kunder och partners.

Nyemissionen

Styrelsen har med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 beslutat om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Genom nyemissionen tillförs OptiMobile kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Den riktade emissionen innebär att antalet aktier i ökar med 3 750 000 från 42 504 752 till 46 254 752 och att aktiekapitalet ökar med 247 500 kr från 1 160 573,37 kr till 1 408 073,37 kr. Genom emissionen uppstår således en aktieutspädning om ca 8,1 procent.  

Teckningsoptioner

Styrelsen har med stöd av bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämma den 18 december 2020 beslutat att ge ut sammanlagt 9 250 950 teckningsoptioner vederlagsfritt till de aktieägare som äger aktier på avstämningsdagen. Avstämningsdagen kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket. För varje helt femtal (5) aktier erhålls en (1) teckningsoption. 

Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 20 – 30 september 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 kr. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer OptiMobile att tillföras upp till ca 5,55 MSEK före transaktionskostnader. 

Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av samtliga teckningsoptioner att öka med 610 562,7 kr från 1 408 073,37 kr till 2 018 636,07 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 9 250 950 från 46 254 752 till 55 505 702 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

OptiMobile har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att utdelningen har genomförts.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.