OptiMobile AB (publ) publicerar informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 6,6 MSEK

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) publicerar härmed bolagets informationsmemorandum (”IM”) avseende beslutad emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 2,4 MSEK från befintliga aktieägare.

Emissionsgarantier från tredje part har inte upphandlats inför denna emission.

OptiMobiles IM jämte anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets hemsida och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.optimobile.se respektive www.spotlightmarket.com) samt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post:
gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022.

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)