OptiMobile AB (publ) genomför företrädesemission om högst 6,62 MSEK

OptiMobile AB (publ) eller (“OptiMobile”) har idag den 22 november 2022, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2022, beslutat om en företrädes-emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”).

Emissionen kommer att täckas av teckningsförbindelser från större befintliga ägare i en omfattning som tillkännages inför teckningsperiodens inledning.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningstid: 1 – 15 december 2022.
  • Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 34 846 903 nya aktier, motsvarande cirka 6,62 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 november 2022 är registrerade som aktieägare i OptiMobile AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2022.
  • Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2022.
  • Antal aktier innan nyemission: 52 270 355 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 1 – 12 december 2022.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 1 december 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.
  • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 34 846 903, vilket motsvarar en utspädning om ca 67 procent av kapital och ca 67 procent av röster för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare till OptiMobile i samband med Företrädesemissionen

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)