OptiMobile AB (publ) – korrigering av pressmeddelande från den 26 oktober 2021 avseende aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter

Styrelsen för OptiMobile AB (publ) lämnar korrigerande uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter. Korrigeringen avser antal aktier tecknade genom kvittning.

I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter angavs felaktigt att 2 800 000 aktier tecknats genom kvittning.

Korrekt antal aktier tecknade genom kvittning är 1 133 333 av totalt utgivna 6 015 603 aktier.

Som tidigare angavs tillför aktieteckningen bolaget 3 609 361,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till 42 200,00 kronor, genom utgivande av 6 015 603 aktier till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 3 052 813,632 kronor till 3 449 843,430 kronor och antalet aktier från 46 254 752 till 52 270 355 st. Inga emissionsgarantier upphandlades inför den genomförda emissionen.

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Fler artiklar om OptiMobile AB (publ)