Luxbright AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Göteborg 1 april 2022 – Styrelsen i LUXBRIGHT AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 21 februari 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”).

Offentliggörande av Memorandum

Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av aktier. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.luxbright.com) samt Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Totalt kommer högst 11 482 602 nya aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 30 mars 2022 var registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Luxbright. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs: 2,20 SEK
Emissionslikvid: Cirka 25,2 MSEK
Bolagsvärde (pre-money): Cirka 72,2 MSEK
Teckningsperiod: 4 april – 19 april 2022
Handel med teckningsrätter: 4 april – 12 april 2022

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Rådgivare

North Point Securities respektive MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 0-8528 00 399
Email: info@fnca.se