Klimator tillförs 5,1 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner

Klimator AB (”Klimator” eller ”Bolaget”) genomförde under september/oktober 2020 en spridningsemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1. Totalt utnyttjades 846 262 teckningsoptioner för teckning av 846 262 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 68 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 löpte under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 846 262 teckningsoptioner för teckning av 846 262 aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 68 procent. Genom de utnyttjade teckningsoptionerna tillförs Klimator cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,2 MSEK.

”Det är glädjande att vi når en relativt hög utnyttjandegrad trots att marknadskursen handlats nära teckningskursen under utnyttjandeperioden. Det visar att det finns en stark framtidstro hos aktieägarna. Med kapitalet som teckningsoptionerna inbringar kommer vi fortsätta vårt arbete med att bidra till säkrare vägar” säger Klimators VD Patrik Simson.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Klimator med 846 262 aktier, från 13 400 000 aktier till totalt 14 246 262 aktier. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 42 313,10 SEK, från 670 000 SEK till totalt 712 313,10 SEK.

För befintliga aktieägare, som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 5,9 procent.

Informationen är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-01 16:54 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18-24 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.