Kommuniké från extra bolagstämman i Klimator AB (publ) den 30 november 2023

Den extra bolagsstämman i Klimator AB beslutade i enighet med styrelsens och aktieägares förslag följande:

  • Att godkänna styrelsens förslag till beslut enligt villkor i kallelsen, om ett långfristigt incitamentsprogram av serie 2023-2026:1, genom riktad emission och överlåtelse av högst 960 000 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner i ledande ställning i bolaget.
  • Att godkänna aktieägares förslag till beslut enligt villkor i kallelsen, om ett långfristigt incitamentsprogram av serie 2023-2026:2, genom riktad emission och överlåtelse av högst    240 00 teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget.

Göteborg 30:e november 2023

KLIMATOR AB

Styrelsen

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.