Lyko: Meddelande om stabiliseringsåtgärder, utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

ABG Sundal Collier AB (”ABGSC” eller ”Global Coordinator”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier i Lyko Group AB (publ) (”Lyko” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. ABG har valt att avsluta stabiliseringsperioden och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. 

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (” Erbjudandet ”) har ABGSC, i egenskap av Global Coordinator, möjlighet att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna, dvs. den 14 december 2017, på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Global Coordinator har dock inte haft någon skyldighet att genomföra stabilisering och har heller inte kunnat garantera att stabilisering skulle utföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

De säljande aktieägarna i Erbjudandet, Fidelio Capital AB genom Bellbox Holding AB, Shikra Capital AB, Terry Holdings AB samt Per Sjödell, utfärdade inom ramen för Erbjudandet en övertilldelningsoption till Global Coordinator, vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, med möjlighet att sälja ytterligare högst 733 571 befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (” Övertilldelningsoptionen ”). Global Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 609 413 aktier har utnyttjats. Därmed kommer 124 158 aktier i Lyko, som ABGSC har lånat av de säljande aktieägarna i syfte att täcka övertilldelning i samband mer Erbjudandet, att återlämnas.

ABGSC har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan tabell. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier i Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Kontaktperson på ABGSC är Carl Rosenius (tel: 08-588 286 85).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Lyko Group AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0010468918)
Erbjudandestorlek: 4 890 474 aktier
Erbjudandepris: 50 SEK
Ticker: LYKO
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2017- 12 – 15 124158 50 49,9 49,98 SEK Nasdaq First North Premier i Stockholm

Denna information är sådan information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 , kl. 17.31 (CET). 

För mer information, vänligen kontakta:

Joanna Hummel, VD

Telefon: 070 286 26 82

E-post: joanna.hummel@lyko.se 

Malin Stavlind, Kommunikation- och hållbarhetschef

Telefon: 076 669 69 61

E-post: malin.stavlind@lyko.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.  

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.