M2 Asset Management offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nytt obligationslån samt obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

12 november 2021

M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) offentliggjorde den 8 september 2021 att M2 framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 mkr, inom ett rambelopp om 2 000 mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 390 räntepunkter och har slutligt förfall 15 januari 2025. Vidare har M2 emitterat ytterligare 100 mkr den 15 september 2021, 100 mkr den 17 september 2021, 100 mkr den 1 oktober 2021 samt 500 mkr den 28 oktober 2021 inom rambeloppet inom obligationslånet med slutligt förfall i januari 2025. Totalt emitterat belopp inom ramen uppgår till 1.000 mkr.  

M2 har vidare genomfört ytterligare emissioner om totalt 475 mkr, 300 mkr den 7 september 2021 samt 175 mkr den 13 september 2021, under sitt existerande obligationslån med förfall i januari 2024 och den totala utestående volymen uppgår härefter till 1.025 mkr.

M2 har idag ansökt om upptagande till handel av det nya obligationslånet med slutligt förfall i januari 2025 samt de tillkommande obligationslånen med slutligt förfall i januari 2024 på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag för den initiala emissionen under det nya obligationslånet samt emissionerna under det existerande obligationslånet med förfall i januari 2024 är den 16 november 2021. Beräknad första handelsdag för de sekundära emissionerna under obligationslånet med slutligt förfall i januari 2025 är beräknad till den 19 november 2021.  

Med anledning av noteringen av obligationslånen har M2 upprättat två prospekt. Prospekten har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekten kommer att hållas tillgängliga via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och M2s (http://www.m2assetmanagement.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på M2s kontor i Stockholm.    

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se   

M2 Asset Management AB (publ) 
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm 
Tel: 010-706 00 00 
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm 

http://www.m2assetmanagement.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 15.00 CET.