Kommuniké från extra bolagsstämma 27 oktober 2022 i First Venture Sweden AB

Den extra bolagsstämma som sammankallats på begäran av större aktieägare M2 Asset Management AB och Modelio Equity AB (publ) genomfördes den 27 oktober 2022 i Advokatfirman Delphis lokaler.

 

I enlighet med större aktieägares förslag valdes Erik Borgblad och Johan Varland till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rune Nordlander och Jan Petersson avgick som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Peter Werme, Karl Brodin och Elise Fahlén kvarstår som styrelseledamöter med Peter Werme som styrelseordförande.

 

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att Erik Borgblad och Johan Varland ska erhålla arvode för sitt arbete i styrelsen, i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 17 maj 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

 

Information om de nya styrelseledamöterna:

Erik Borgblad arbetar som advokat med inriktning mot fastighetsbranschen och är partner på Born advokater. Erik Borgblad har tidigare varit styrelseordförande i Svenska Krämfabriken AB. Johan Varland är civilekonom och arbetar som konsult för Egobox AB. Johan Varland är grundare och tidigare ordförande i fastighetsbolaget Tobin Properties.

 

Stockholm den 27 oktober 2022

 

First Venture Sweden AB

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

27 oktober 2022, kl. 14:15 CEST.

 

 

Om First Venture Sweden AB

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida: www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB