AcuCort tillförs 31 MSEK i emissionslikvid

AcuCort AB (publ) (”AcuCort” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av aktier (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 7 oktober 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 17,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68,4 procent, vilket innebär att resterande cirka 31,6 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Den Riktade Emissionen om cirka 5,0 MSEK fulltecknades. Genom nyemissionerna tillförs AcuCort således totalt cirka 31,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen om cirka 5,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK, fulltecknades. Den Riktade Emissionen tecknades av kvalificerade och långsiktiga investerare inom life science. Teckningskursen i Den Riktade Emissionen uppgick till 2,65 SEK per aktie.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 62,27 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 6,17 procent, utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,56 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att AcuCort tillförs cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtaganden om cirka 1,9 MSEK). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,65 SEK per aktie.

– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionerna för ert fortsatta stöd och vill samtidigt passa på att hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en mycket spännande period i Bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen innebär att vi fullt ut kan fokusera på kommersialiseringen av ISICORT®, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 22 oktober 2021. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 12 november 2021. De som tecknat aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 798 266 SEK genom emission av 9 798 266 nya aktier. Den Riktade Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 886 792 SEK genom emission av
1 886 792 nya aktier. Efter registrering av nyemissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i AcuCort att uppgå till 31 281 590 SEK fördelat på 31 281 590 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1,0 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Spotlight Stock Market mellan 25 oktober 2021 och fram tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 47, 2021.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, HWF Advokater AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 15:55 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, VD AcuCort
Tel: +46 703-65 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.