Micropos genomför nyemission om 29,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) (”Micropos” eller ”Bolaget”) har idag föreslagit att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 29,9 MSEK (”Företrädesemissionen”). Emissionsbeslutet är villkorat av en extra bolagsstämma den 18 september 2018. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgående till sammantaget 82,9 procent.

Villkoren i nyemissionen innebär att varje innehavd aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt, två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 1,0 kronor. 

Styrelsen föreslår att nyemissionen beslutas av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 18 september 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande och kommer inom kort att offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Micropos har utvecklat RayPilot® som är ett positioneringssystem som möjliggör en ökad precision vid strålbehandling av cancer. Bolaget lanserade tidigare i år HypoCath™ som är en ny sändare till RayPilot® som är enkel att använda och ökar effektiviteten i arbetsflödet för strålbehandlingsklinikerna. Lanseringen av HypoCath™ har resulterat i ett tilltagande intresse för RayPilot® och Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar att öka försäljningen av systemet. För att finansiera fortsatta marknadssatsningarna kring RayPilot® och tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns har styrelsen i Bolaget föreslagit den förestående Företrädesemission som, vid full teckning, kommer tillföra omkring 29,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 29 869 127 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Micropos har rätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 1 oktober 2018. Teckning ska ske från och med den 4 oktober till och med den 18 oktober 2018. Teckningskursen har fastställts till 1,0 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Micropos 29 869 127 kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare om 6,8 MSEK, motsvarande 22,6 procent av nyemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av Brohuvudet AB om 5,0 MSEK (16,7 procent) och Hans Sköld om 1,8 MSEK (5,9 procent).

Därutöver har ett antal externa investerare förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 18,0 MSEK, motsvarande omkring 60,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår därmed teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 24,8 MSEK, vilket motsvarar omkring 83 procent av nyemissionen. De närmare villkoren för dessa förbindelser och åtaganden kommer att beskrivas i det prospekt som avses offentliggöras omkring den 3 oktober 2018.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

18 september 2018            Extra bolagsstämma

28 september 2018            Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

1 oktober 2018                   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

3 oktober 2018                   Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

4-18 oktober 2018              Teckningsperiod

4-16 oktober2018               Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market

23 oktober 2018                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Aktier och aktiekapital

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 493 456,35 SEK från 2 986 912,75 SEK till högst 4 480 369,10 SEK och antalet aktier ökar med högst 29 869 127 aktier från 59 738 255 aktier till högst 89 607 382 aktier, vilket motsvarar en ökning med 50 procent. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till högst 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Godkännande på bolagsstämma

Genomförande av Företrädesemissionen kräver att extra bolagsstämman den 18 september 2018 godkänner styrelsens emissionsförslag. Kallelse till bolagsstämman inklusive fullständigt förslag till beslut sker genom separat pressrelease.

Finansiell rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Micropos i samband med nyemissionen och Advokatbyrån Granit är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Micropos Medical AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Micropos Medical AB kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i Företrädesemissionen inleds.