Micropos Medical: Nyemissionen tecknad till 152 procent

Micropos Medical AB avslutade tisdag den 20 juli sin företrädesemission. Emissionen om 24,8 MSEK tecknades till 37,9 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 152 %. Micropos tillförs därmed 24,2 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 87,7 procent med stöd av teckningsrätter.

– Efter ett drygt år där vi lidit av Corona-effekter som gjort försäljningsarbetet av det nya HypoCath-systemet mycket svårt känns det givetvis mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att återuppta mycket av det försäljningsarbete som påbörjats nu när sjukhus och cancerkliniker börjar återgå till mer ordinarie rutiner, säger Thomas Lindström, VD i Micropos. Vi har under den senaste tiden märkt ett väsentligt mycket större intresse för systemet, och får regelbundet förfrågningar från presumtiva kunder. Med ett antal kliniker som regelbundet genomför behandlingar med RayPilot underlättas införsäljningen av systemet till nya kunder. Vi bedömer därför att det finns goda förutsättningar att öka försäljningen de närmaste åren.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i utskickat emissionsmemorandum. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. 

Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2021. Genom emission av 10 355 918 aktier ökar antalet aktier till totalt 124 271 026 stycken Aktiekapitalet ökar samtidigt med 517 795,90 kronor till 6 213 551,30 kronor.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Juli 2021.