Micropos Medical: Micropos genomför företrädesemission

Styrelsen i Micropos Medical AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar primärt på den europeiska marknaden med det nya CE-märkta HypoCath-systemet. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick av aktieägarna på årsstämman den 26 maj 2021. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Micropos 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av bolagets styrelseordförande och ett antal andra aktieägare. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Sedan ett år tillbaka är Micropos nya HypoCath-system CE-märkt vilket öppnat upp för försäljning i Europa. Under året har bolaget sålt och installerat sju system på sjukhus och cancerkliniker i Europa. Dessutom har kunder med äldre system för implantat uppgraderats till den senaste versionen, HypoCath.

Covid-19 pandemin har tyvärr gjort det svårt för bolaget att genom traditionellt försäljningsarbete mot sjukhus och vid kongresser nå ut till nya kunder.

Begränsningarna på grund av covid-19 börjar successivt lätta. Därmed har vårdskulden gett sig till känna vilket innebär att sjukvården kommer att vara hårt ansatt under lång tid framöver, vilket ökar intresset för att effektivisera och korta ner vårdtider. Detta bidrar till att andelen hypofraktionering kommer att öka i takt med att kliniska resultat publiceras. Därigenom blir kunskapen och oron för att prostatarörelse kan ge upphov till felbehandling, om den inte kontrolleras, också en etablerad sanning, vilket gör att allt fler inser behovet av ett bra realtidspositioneringssystem för behandling av cancer.

De försäljningsframgångar som ändå uppnåtts trots pandemin gör att ledningen och styrelsen ser mycket positivt på utvecklingen. Insatserna fokuserar på att addera kliniker och att antalet patienter som behandlas med hjälp av systemet radikalt ska öka. Ett regelbundet användande av systemet kommer att ge betydande intäkter till bolaget då sändaren till systemet, HypoCath och planeringsverktyget, ViewCath, är förbrukningsvaror.

Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att finansiera försäljnings- och marknadsföringsinsatser som bolaget ser i närtid och skapar förutsättning för en uthållig lönsamhet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 2,40 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 10 355 918 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 1 juli – 22 juli 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 juni 2021.
 • Avstämningsdag är 24 juni 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 20 juli 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 1 juli – 15 juli 2021.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 1 juli 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2021.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.micropos.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021.