Micropos tillförs 24,8 MSEK efter avslutad nyemission

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) (”Micropos” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman den 18 september 2018.

Det slutliga utfallet visar att emissionen tecknades till 82,9 procent. I Företrädesemissionen tecknades 15 521 565 aktier med stöd av teckningsrätter och 398 297 aktier utan företräde motsvarande 53,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknades 8 837 548 aktier motsvarande 29,6 procent av emissionsgaranter. 

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

De nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Spotlight Stock Market omkring vecka 45, 2018.

Företrädesemissionen tecknades till omkring 52,0 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har aktier motsvarande 1,3 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 53,3 procent vilket medför att aktier motsvarande 29,6 procent har tilldelats emissionsgaranterna för en total teckning om 82,9 procent. Styrelseledamot Ove Mattsson har agerat garant i Föresträdesemissionen och erhåller sin provision i form av 400 000 nyemitterade aktier.

Genom Företrädesemissionen tillförs Micropos cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 1 257 870,50 SEK till 4 244 783,25 SEK inklusive aktiekapitalökningen för de nyemitterade aktierna som tilldelas som garantprovision. Det totala antalet aktier i Micropos ökar med 25 157 410 till 84 895 665 inklusive de nyemitterade aktierna som tilldelas som garantprovision.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare till Micropos i samband med nyemissionen.

“Det kapitaltillskott som Micropos nu tillförs skapar förutsättningar för oss att fortsätta utveckla verksamheten, marknadsföra HypoCath™ och RayPilot® och därigenom tillvarata de möjligheter som föreligger i marknaden för precisionshöjande positionssystem inom strålbehandling. Med de uppmuntrande resultat som löpande rapporteras från forskning inom hypofraktionering bedömer vi att Micropos ligger helt rätt positionerat och att intresset för RayPilot® kommer öka. Vi vill tacka för våra aktieägares stöd och även passa på att hälsa nytillkomna aktieägare välkomna”, säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Certifieringsarbetet av förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath™ pågår. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.