Moberg Pharma beslutar om riktad emission till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

STOCKHOLM, 8 juni 2022. Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ) (OMX: MOB) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om riktad nyemission av 536 952 stamaktier till garanter i den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 8 april 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 3 maj 2022 (”Företrädesemissionen”) som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Moberg Pharma (“Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 2,30 SEK per stamaktie, och betalning sker genom kvittning av fordran.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja mellan att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter motsvarande elva (11) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade stamaktier motsvarande tretton (13) procent av det garanterade beloppet. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget. Med anledning av detta har Moberg Pharmas styrelse idag beslutat om riktad nyemission om totalt 536 952 stamaktier till dessa garanter.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 2,30 SEK per stamaktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom Ersättningsemissionen ökar det totala antalet aktier i Moberg Pharma med 536 952 aktier till totalt 100 859 335 aktier och aktiekapitalet ökar med 53 695,20 SEK till totalt 10 085 933,50 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen samt emissionen av 1 125 000 C-aktier (vilka omedelbart omvandlas till stamaktier) inom ramen för LTI 2022). Utspädningseffekten till följd av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,53 procent (beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, emissionen av 1 125 000 C-aktier (vilka omedelbart omvandlas till stamaktier) inom ramen för LTI 2022 och Ersättningsemissionen).

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna Information
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2022 klockan 08.00 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).