Moberg Pharma meddelar utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1

STOCKHOLM, 31 mars 2022. Den 29 mars 2022 avslutades nyttjandeperioden för Moberg Pharma AB (publ):s (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie 2020:1. Totalt nyttjades 2 339 396 teckningsoptioner av serie 2020:1 för teckning av totalt 1 169 698 stamaktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad om 10,1 procent. Moberg Pharma tillförs därmed cirka 7 568 000 SEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya stamaktierna vid Bolagsverket. Interimsaktierna är ej föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till stamaktier i Moberg Pharma beräknas ske omkring 19 april 2022.

När de nya stamaktierna har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier och röster i Moberg Pharma att uppgå till 46 681 123 och aktiekapitalet att uppgå till 4 668 112,30 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 2,5 procent baserat på antalet aktier och röster i Moberg Pharma efter utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1.

Denna Information
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022, 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Moberg Pharma har endast skett genom det prospekt som Moberg Pharma offentliggjorde den 3 december 2020.