Biofrigas Sweden AB (publ) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 till teckningskurs 5,67 SEK per aktie inleds idag.

Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag med teckningskurs 5,67 SEK per aktie och pågår fram till och med den 14 april 2022. Genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras som högst cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO1 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO1 senast klockan 15:00 CEST den 14 april 2022 alternativt sälja TO1 senast den 12 april 2022.

Innehavare av TO1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Biofrigas till en kurs om 5,67

SEK per aktie, vilket motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 30 mars 2022 enlighet med optionsvillkoren.

Vid fullt nyttjande av samtliga TO1 tillförs Biofrigas cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

Innehavare av TO1 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO1 senast klockan 15:00 CEST den 14 april 2022 alternativt sälja TO1 senast den 12 april 2022.

 

TO1 i sammandrag:

• Teckningskurs: Varje TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Biofrigas till en kurs om 5,67 SEK.

• Emissionsvolym: Det finns 2 976 250 utestående TO1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO1 tillförs Biofrigas cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader.

• Antal nu utestående aktier i Biofrigas: 11 309 824.

 

Vid fullt nyttjande av TO1 kommer antalet aktier i Biofrigas öka med 2 976 250 till 14 286 074 och aktiekapitalet öka med 803 587,50 SEK till 3 857 239,98 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 26 procent baserat på antalet aktier i Biofrigas efter fullt nyttjande av samtliga TO1. TO1 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ” BIOF TO1″ och med ISIN SE0015961339.

 

 

Viktiga datum för TO1:

 

  • 31 mars 2022 – Teckningsperioden inleds
  • 12 april 2022 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 14 april 2022 – Teckningsperioden slutar
  • 18 april 2022 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

 

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 CEST den 14 april 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 12 april 2022.

 

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

  1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
  2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

 

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Biofrigas.

 

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

En förtryckt anmälan, där antal optioner som kan utnyttjas samt betalningsinstruktioner kommer att skickas ut till innehavare som har optioner på VP-konto. Har ni nyligen förvärvat TO1 är det inte säkert att detta har hunnit registreras och ni behöver då själv kontakta Eminova för anmälningssedel och mer information: info@eminova.se eller 08-684 211 00.

 

Observera att ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 14 april 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Biofrigas.

 

Ytterligare information finns Bolagets (www.biofrigas.se) och Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) respektive hemsidor

 

För mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

 

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut till Biofrigas i samband med optionslösen avseende TO1.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.