Navamedic offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats på Navamedics webbplats (https://navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/).

 

Pressmeddelande

24 april 2023

Den 29 mars 2023 offentliggjorde Navamedic ASA[1] ("Navamedic") ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag ("Sensidose") att överlåta samtliga aktier i Sensidose till Navamedic för ett pris om 6,27 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes samma dag den 29 mars 2023 ("Erbjudandehandlingen").

 

Den 20 april 2023 offentliggjordes ett uttalande från Sensidoses styrelse med anledning av EQL Pharma ABs offentliga uppköpserbjudande och om att styrelsens tidigare rekommendation av Erbjudandet dras tillbaka. Den 22 april 2023 offentliggjordes att Navamedic ingått avtal om förvärv av cirka 56,7 procent av aktierna i Sensidose och att Navamedic beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till aktieägarna i Sensidose till 8 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet"). Navamedic beslutade vidare att frånfalla samtliga villkor i Erbjudandet och förklara Erbjudandet ovillkorat, samt fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet. Den 24 april 2023 offentliggjordes ett uttalande från Sensidoses styrelse med anledning av det Reviderade Erbjudandet.

Med anledning av ovan har Navamedic upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen ("Tilläggshandlingen"), i vilken ovan nämnda dokument inkluderats i sin helhet. Tilläggshandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med Erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Navamedics webbplats (www.navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/) samt på Carnegie Investment Bank ABs webbplats (www.carnegie.se).

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 29 mars 2023.

Information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet

Information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet finns tillgängligt på www.navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hjarrand, Ekonomidirektör för Navamedic

Mobil: +47 (0)917 62 842

Email: lars.hjarrand@navamedic.com

För administrativa frågor om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Navamedic i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2023, kl. 21:30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

 

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Navamedics och Sensidoses kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

 

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Navamedic har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Navamedic eller Sensidose har gjort eller kan komma att göra.

 

Carnegie AS ansvarar inte gentemot någon annan än Navamedic för att ge råd i samband med Erbjudandet.

 

[1] Navamedic ASA är ett norskt publikt aktiebolag (Allmennaksjeselskap), med organisationsnummer 985 012 059 och med säte i Oslo, Norge. Navamedic ASA är börsnoterat på Oslo Børs.