News55 AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår nyemission om 3,2 MSEK.

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har idag kallat till extra bolagsstämma den 26 oktober 2018 för att vid den söka beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i emissionen är satt till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 186 348,10 kronor före emissionskostnader. News55 har försäkrat sig om flera av de större ägarnas stöd inför genomförandet av denna emission

Sammanfattning

  • För att stärka Bolagets finansiella ställning och för att slutföra den omstrukturering av verksamheten som pågått sedan i somras föreslår Bolagets styrelse att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra en kapitalanskaffning om totalt högst 3 186 348,10 SEK. 
  • Detta genom en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier á 1 krona och 30 öre styck vilket tillför Bolaget 3 186 348,10 SEK vid full teckning. Företrädesemissionen är inte garanterad men stöds av flera storägare. 
  • Den som är registrerad aktieägare på den föreslagna avstämningsdagen den 2 november 2018 har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. 
  • För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt varvid varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 1 krona och 30 öre per aktie, d.v.s. teckningsrelation 1:1. 
  • För det fall att den extra bolagsstämman beslutar om emissionen så kommer teckningsperioden löpa mellan den 6 november 2018 och den 20 november 2018. 
  • Antalet aktier i Bolaget innan emissionen är 2 451 037 och kommer vara 4 902 074 aktier efter emissionen givet full teckning. Emissionen medför en total utspädningseffekt om 50 %. 
  • Värderingen (pre-money) är cirka 3,2 MSEK. 

Kapitaltillskott för att stärka den finansiella ställningen och slutföra den omstrukturering av verksamheten som pågått sedan i somras.

Hösten 2017 bestämde bolaget oss för att öka tempot. Anledningen var en orderingång som var rekordstor. Bolaget hade lanserat en ny sajt med inriktning på ekonomi med en orderingång på 1,2 mkr redan från start, och rekryterat en ny digital chef och en ny eventchef. Det digitala säljet slog budget under flera månader, mässorna i Q1 hade en hög utförsäljningsgrad och september var den bästa säljmånaden i bolagets historia.

Men under våren vek försäljningen kraftigt från våra prognoser som med smärtsam tydlighet tvingade bolaget att vidta snabba och drastiska åtgärder. Bolaget bestämde sig att göra ett avsteg från den tillväxtfokuserade strategi som tidigare varit gällande. News55 hade samlat på sig en rad tillgångar med god intjäningsförmåga. Men det förutsatte en rad nedskärningar och outsourcningar. Den redaktionella ambitionen att bygga ett mediehus baserat på egen journalistik av hög kvalité fick stå åt sidan. Bolaget har identifierat fina tillgångar i mailutskick, huvudsajt och event. Den senare verksamheten var och är fortfarande i behov av en konceptförbättring. Ett arbete som är pågående.

Under sommaren och början av hösten har transfomeringsarbetet utförts och slutförts. Kvar är en tredjedel av personalkostnaderna och hittills har planen följts.

– Det har varit en tuff period under våren och sommaren samtidigt som vi ser vilka fantastiska tillgångar vi har i vår sajt, nyhetsbrev, mässor och varumärke. Det kanske roligaste är att vårt dagliga nyhetsbrev som går ut till drygt 50 000 prenumeranter uppskattas av läsarna och har en öppningsgrad på ca 40%. Jag är även glad att våra storägare fortsätter att stötta oss. Nu ser vi fram emot att slutföra omställningsarbetet och bygga vidare kommersiellt på de tillgångar vi har, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

Företrädesemission

Bolaget genomför, under förutsättning att en extra bolagsstämma den 26 oktober 2018 (se separat kallelse) bifaller styrelsens förslag därom, en nyemission med företräde för Bolagets befintliga ägare om totalt högst 2 451 037 nya aktier medförande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 869 856,713 kronor. Teckningskursen är 1 krona och 30 öre per aktie. Emissionen medför en utspädning om 50 % för de ägare som ej deltar i företrädesemissionen givet full teckning. Företrädesemissionen tillför vid full teckning Bolaget 3 186 348 SEK före emissionskostnader.

Den som på den föreslagna avstämningsdagen den 2 november 2018 är aktieägare i News55 kommer att för varje befintlig aktie erhålla en teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, alltså en teckningsrelation 1:1. Den föreslagna teckningstiden löper under tiden från och med den 6 november 2018 till och med den 20 november 2018.

Sammantaget medför företrädesemissionen en total utspädning om 50 % av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Detta kommer att hållas tillgängligt på news55.se och aqurat.se.

Indikativ tidsplan för företrädesemissionen

26 oktober 2018                                                    Extra bolagsstämma

31 oktober 2018                                                    Sista handelsdag i News55-aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen                                                                           

1 november 2018                                                  Första handelsdag i News55-aktien exklusive rätt att delta i  företrädesemissionen                                                                               

2 november 2018                                                  Avstämningsdag

 

5 november 2018                                                  Offentliggörande av informationsmemorandum

6 november – 20 november 2018                        Teckningsperiod

6 november – 16 november 2018                        Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF

6 november 2018 till dess att
Bolagsverket registrerat
 
företrädesemissionen
                                            Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Omkring 23 november 2018                                 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen                                                                                            

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med nyemissionen.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 19:30 CET.