Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) publicerar bolagsbeskrivning inför fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB), ”Bolaget”, erhöll den 22 december 2020 ett villkorat godkännande för fortsatt handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).  Bolaget har av denna anledning publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida, vilket är ett villkor för att bolagets aktier fortsatt ska vara upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har begärt att handel i bolagets aktie återupptas den 11 januari 2021.

Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/bolagsbeskrivning-och-prospekt

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020 kl. 13.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD för Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB)

Tel: +47 934 80 312

E-mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via partners digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.