Hudya AB (”Bolaget”, under namnändring till Nord Insuretech Group AB ) erhåller villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market Sweden

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav i Nasdaq First North Growth Market Rulebook och att Bolagets aktier således ska vara fortsatt upptagna till handel på First North Growth Market. Beslutet är villkorat av att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning.

Den 28 augusti 2020 fann Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”), att Nord Insuretech AB, i samband med omvänt förvärv av Project Duo AS skulle genomgå sådan väsentlig förändring att Bolaget skulle betraktas som ett nytt bolag och därmed genomgå en ny noteringsgranskning. Inom ramen för den förnyade noteringsgranskningen har Börsen prövat huruvida Bolaget uppfyller gällande noteringskrav i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook (”Regelverket”). Börsens prövning har även tagit i beaktan investerarnas intressen, i enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (15 Kap 11§).

Som tidigare meddelats hålls en extra bolagsstämma den 30 december 2020. Bolagsbeskrivningen kommer att publiceras under första veckan i januari 2021. I samband med det meddelas första dagen för handel.

”Vi är mycket nöjda med att kunna starta handelen i aktien igen”, säger Børge Leknes, VD för Hudya AB. “Både styrelsen och de anställda i koncernen har gjort ett fantastiskt jobb under en utmanande period för att underlätta alla förutsättningar för återupptagande av handel”, avslutar han.

Denna information är sådan som Hudya är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-22 16:18 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD för Hudya AB (under namnändring till Nord Insuretech Group AB)

Tel: +47 934 80 312

E-mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Hudya (under namnändring till Nord Insuretech Group AB)

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin tekniska plattform. Nord Insuretech levererar sin plattform genom partners som säljar olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via Bolagets digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.