Nordic Asia offentliggör prospekt och villkor i samband med notering på Nasdaq First North

Bild: https://nordicasiagroup.com/ipo

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 15 november 2021 meddelade Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad, sin avsikt att genomföra en notering (”Noteringen”) av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”). Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel förväntas bli den 16 december 2021 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Idag offentliggör Nordic Asia prospektet och villkoren för Erbjudandet och Noteringen av Bolagets B-aktier.

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperioden pågår mellan 23 november – 6 december 2021.
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 16 december 2021 under kortnamnet NAIG B.
 • Erbjudandet består av nyemitterade B-aktier och uppgår till 200 Mkr med möjlighet till utökning om högst ytterligare 100 Mkr genom en utökningsoption (”Utökningsoptionen”).
 • Priset per aktie i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) förväntas fastställas inom prisintervallet 7,5 – 10,5 kr (”Prisintervallet”) till Bolagets substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie per avstämningsdagen den 6 december 2021. Priset för aktier vid nyttjande av Utökningsoptionen kommer att vara detsamma som Erbjudandepriset.
 • Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest, med flera (”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet. Cornerstone-investerarna kommer att prioriteras i tilldelningen av B-aktier i Erbjudandet och erhålla full allokering enligt respektive åtagande. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare.
 • Det fastställda Erbjudandepriset och tilldelning kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande den 7 december 2021.
 • Bolagets styrelseledamöter och ledningsgrupp har åtagit sig att inte sälja aktier under en period om 365 dagar efter Bolagets första dag för handel.
 • Erbjudandet om 200 Mkr omfattar 19 047 619 – 26 666 666 antal nyemitterade B-aktier, och 28 571 429 – 39 999 999 antal nyemitterade B-aktier vid fullt nyttjande av Utökningsoptionen om 100 Mkr.
 • Nordic Asia avser att använda nettolikviden för att främst öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag men även för att investera i nya bolag.
 • Erbjudandet kan tecknas via Nordnet, Avanza och Partner Fondkommission (via Bolagets hemsida).

Prospekt och anmälan

Prospektet har per den 22 november 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats och offentliggjorts på Nordic Asias hemsida www.nordicasiagroup.com/ipo. Prospektet finns även tillgängligt på Nordnet Bank AB:s hemsida www.nordnet.se och Avanza Bank AB:s hemsida www.avanza.se under anmälningsperioden, där även anmälan kan göras. Anmälan kan även göras via blankett eller digitalt till Partner Fondkommission AB via Nordic Asias hemsida www.nordicasiagroup.com/ipo.

Tidsplan

 • Anmälningsperiod: 23 november – 6 december 2021
 • Fastställande av Erbjudandepriset: 6 december 2021
 • Offentliggörande av Erbjudandepriset och tilldelning: 7 december 2021
 • Likviddag: 9 december 2021
 • Förväntad första dag för handel: 16 december 2021

Bakgrund till Erbjudandet

Erbjudandet och Noteringen av Nordic Asias B-aktier på Nasdaq First North är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Erbjudandet kommer att skapa möjligheter för accelererad tillväxt i linje med Bolagets strategi, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas. Därtill förväntas Erbjudandet och Noteringen medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar och att intresset stärks bland investerare och affärspartners samt att Bolaget ges tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Nordic Asia avser att använda nettolikviden som erhålls i samband med Erbjudandet för investeringar främst i befintliga portföljbolag, och sekundärt för investeringar i nya portföljbolag.

Yining Wang, VD & Styrelseledamot

”Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Nordic Asia på Nasdaq First North. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara den nordiska investerarens långsiktiga grundpelare för investeringar i den asiatiska och framförallt kinesiska marknaden, där vi vill erbjuda ett enkelt och transparent ägande via ett svenskt investmentbolag. Vi vill ha en nära dialog med våra investerare med löpande uppdateringar där vi delar med oss om marknadsutvecklingen och kring våra portföljbolag.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare investera i och äga framtidens tillväxtbolag i Kinas växande konsumentmarknad.”

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Nordic Asia är unikt. Sammansättningen av personer i bolaget och nätverket i både Norden och Kina utgör verkligen ett unikt upplägg, där man står nära båda marknaderna. Jag är väldigt imponerad av vad bolaget har åstadkommit på kort tid, vilket är ett resultat av dels det kompetenta teamet, samt marknadens efterfrågan för en sån här typ av produkt.

Jag ser fram emot att vara en del av Nordic Asia och bidra till dess fortsatta framväxt som den nordiska investerarens självklara investeringsval i Kina.”

Jonas Olavi, Styrelseledamot

”Som investerare har jag alltid haft ett gott öga och stort intresse för den kinesiska marknaden, vilken har kommit att utgöra en allt större del av världsekonomin. Märkbart är dock att vi behöver mer kunskap och exponering mot denna marknad, och i synnerhet mot den inhemska konsumtionstrenden som kommit att bli Kinas nya tillväxtmotor. I denna marknad har det skapats många spännande bolag med innovativa affärsmodeller och tydliga skalfördelar.

Det ska bli oerhört spännande att få vara med på Nordic Asias resa som ett nytt svenskt investmentbolag. Med tillgång till ett lokalt analysteam i Kina och med möjlighet att investera när bolagen fortfarande befinner sig i en tillväxtfas, har Nordic Asia rätt förutsättningar för att lyckas.”

Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. ​Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Nordnet Bank AB är Retail Agent i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare till Bolaget.

Partner Fondkommission AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 31 761 22 30 samt e-post: info@partnerfk.se.

För mer information, vänligen kontakta

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: yining@nordicasiagroup.com

Henrik Hedencrona, CFO

Telefon: +46 (0) 73 802 56 64

E-post: henrik@nordicasiagroup.com

Thomas Nordén, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0) 73 992 14 89

E-post: thomas@nordicasiagroup.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Asia. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.