Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Från och med idag, fredagen den 15 mars 2024, finns års- och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

– 2023 blev till slut ett bra börsår trots att sentimentet under långa perioder påverkades negativt av fortsatt hög inflation, räntehöjningar och allmän oro över ekonomin. Nordnet kan summera ett starkt år där den fina utvecklingen inom sparande, handelsaktivitet och kundtillväxt lägger grunden för ett bra finansiellt resultat. Intäkterna för helåret uppgår till drygt 4,5 miljarder och de justerade rörelsekostnaderna till 1,3 miljarder kronor. Resultatet före skatt för 2023 landar på närmare 3,2 miljarder vilket är ett starkare resultat än någonsin tidigare. Det finansiella resultatet i kombination med stark tillväxt i kunder och sparkapital gör att jag sammantaget sett kan konstatera att Nordnets verksamhet har en positiv utveckling avseende såväl kundrelaterade som finansiella nyckeltal, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under året

 • Bästa helårsresultatet någonsin, justerat rörelseresultat på 3,2 miljarder SEK.
 • Ett högre ränteläge bidrar till ett räntenetto på 2,6 miljarder SEK, en ökning om 106 procent jämfört med 2022.
 • Vår totala kundbas består av över 1,8 miljoner nordiska sparare.
 • Nordnets kunder nettosparar över 35 miljarder SEK och gör 48,9 miljoner affärer.
 • Placeringsförsäkring lanseras i Finland – ett viktigt steg mot fullskaligt erbjudande på alla marknader.
 • Lansering av egna fonden ”Nordnet Index Global 125” som prisades av tidningen Privata Affärer för sin enkelhet och prisvärdhet.
 • Vid utgången av 2023 uppgår totalt sparkapital i fonder under Nordnets varumärke till 43,3 miljarder kronor. Detta är en ökning med 37 procent att jämföra med 15 procent för totalt sparkapital.
 • Nordnet bibehåller topprankning i Danmark och Finland samt klättrar till en andra plats i Sverige i kundnöjdhet enligt undersökningar av Svenskt Kvalitetsindex och EPSI.

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2023

 • Rörelseintäkterna ökade med 35 procent och uppgår till 4 550 (3 382) MSEK.
 • Justerade rörelsekostnader uppgår till 1 300 MSEK (1 210) – en ökning med sju procent och inom ramen för finansiella mål.
 • Justerat rörelseresultatet ökade med 49 procent och uppgår till 3 160 (2 115) MSEK.
 • Sparkapitalet per den 31 december 2023 uppgick till 825 (715) mdr SEK.
 • Kundbasen ökade med 9 procent till 1 862 900 (1 707 800) kunder.
 • Nettosparandet för helåret uppgick till 34,7 (36,2) mdr SEK.

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2023

 • En viktig förändring i vårt hållbarhetsarbete under året är uppdateringen av vår hållbarhetsstrategi, där fokus främst ligger på att möjliggöra för våra kunder att spara hållbart.
 • Nordnets största påverkan på klimatet är via våra kunders investeringar. Vid årets slut var avtrycket för kunders investeringar på Nordnets plattform mätt i utsläppsintensitet 143 ton CO2e/m USD. Nordnet har under året förtydligat målsättningen för minskad utsläppsintensitet. På tio år är målet att halvera utsläppen.
 • 84 procent av fondkapitalet är investerat i gröna fonder (artikel 8 eller 9 enligt SFDR), vilket är en ökning med 9 procentenheter i jämförelse med 2022 (75 procent).
 • Nordnet arbetar för att möjliggöra för fler personer att spara och investera. 38 procent av nya kunder 2023 är kvinnor, jämfört med 34 procent i kundbasen.
 • Under 2023 lanserade vi Nordnet Female Network i Sverige och Norge, som är ett initiativ för att öka kvinnors sparande och minska det finansiella gapet mellan kvinnor och män.
 • Könsfördelningen bland medarbetare på Nordnet är oförändrat 36 procent kvinnor och 64 procent män. Andelen kvinnor vid nyrekryteringar har ökat med fem procentenheter till 40 procent. Andelen kvinnor i ledningsgruppen ökade till 36 procent jämfört med 30 procent ett år tidigare.
 • Medarbetarnöjdheten mätt som NPS ökar till 45 från 35 i slutet av förra året.
 • Under året utökar Nordnet hållbarhetsrapporteringen och vi följer nu, utöver de nyckeltal vi tidigare lanserat, på kvartalsbasis även andelen nya kvinnliga kunder samt koldioxidintensitet i våra kunders investeringar.

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-15 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.