Nowonomics ABs halvårsrapport Januari till Juni 2022

Första halvåret 2022 har varit händelserikt för Nowo (Nowonomics AB). Bolaget visar på rekordtillväxt i både antalet initierade spartransaktioner, +270% och i en snabb ökning av antalet förvaltade fondandelar, +36%. Ökade rörelseintäkter på 119,6% och en sammanlagd fondförmögenhet under förvaltning  på 697 MSEK.

“Vi ser en fortsatt positiv ökning av antalet medlemmar som sparar med Nowo. Trots detta såg vi tyvärr minskade intäkter från förvaltningen då dessa baseras på en rörlig intäktsmodell. Vårt presenterade resultat är enligt plan även om vi har lidit intäktsmässigt på grund av det utmanande börsklimatet och oroligheterna i världen. Nowo har tagit flera strategiska steg för att möta och kunna öka tillväxttakten och hitta en bättre balans mellan tillväxt och intäkt.

Bolaget går nu in i en ny spännande fas där vi arbetar för att ha en bättre balans mellan tillväxt och intäkt och där vi kommer att fortsätta arbetet med att öka aktiviteten i vår affär vad gäller nya tjänster till våra medlemmar och rekrytera nya medlemmar vilket sammantaget bör leda till ökad förvaltad fondförmögenhet. Under hösten utökar vi organisationen med ett säljteam samtidigt som vi lanserar en av medlemmarna efterfrågad prenumerationstjänst. Med en lyckad emission i ryggen så står vi bättre rustade för framtiden än någonsin.”  Rutger Selin, VD Nowonomics AB.

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 777 (2 175) TSEK varav aktiverade utvecklingskostnader 1 230 TSEK      (1 326), motsvarande en tillväxt på 119,6%.
 • Den sammanlagda fondförmögenheten under förvaltning uppgick till ca 697 896 TSEK (189 085).
 • Likvida medel uppgick per 30 juni till 38 806 (7 127) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 097 (-9 344) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -2,09 (-1,26).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

 • I januari lanserade Bolaget en helt ny version av sin sparapp med en kraftigt förbättrad användarupplevelse och flera nya efterfrågade funktioner.
 • I januari kallade bolaget på den andra delen av kreditramen om 7 MSEK.
 • I februari tillträde Bolaget aktierna i QQM Fund Management AB. Nowos ägarandel uppgår till 72% av det totala antalet aktier. I samband med tillträdet så beslutade styrelsen att emittera 399 542 aktier i en riktad nyemission till vissa av ägarna i QQM som utgör 100% av betalningen för aktierna. Teckningskursen uppgick till 34,50 kr per aktie. Antalet aktier i Bolaget ökade genom emissionen från 8 108 500 till 8 508 042 aktier. Det egna kapitalet ökade med 13 784 TSEK.
 • I och med att QQM Fund Management AB ingår i koncernen förvaltas två stycken fonder Equity Hedge, 460 MSEK i AUM och Nowo Global Fund, 237 MSEK i AUM vilket ger totalt förvaltat kapital i fondbolaget per 30 juni om 697 MSEK.
 • I mars ingick Bolaget ett partnerskap med Familjens Jurist vilket möjliggjorde för Nowos medlemmar att ingå samboavtal, upprätta testamente och skapa framtidsfullmakter.
 • I april korades Nowo av tidningen Affärsvärlden till 2021 års bästa IPO i kategorin kursutveckling för mikrobolag. 
 • Den 5 maj öppnade Nowo sin sparplattform för Skandiabankens kunder.  
 • Den 20 maj slutfördes nyemission genom nyttjande av Teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen tillförde bolaget 39,6 MSEK före emissionskostnader på 1,1 MSEK.  

Denna information är sådan som Nowonomics AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022 kl. 08:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250