Nuevolution överväger en riktad emission för fortsatt expansion och utveckling av sin pipeline

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Stockholm 24 maj 2018

Nuevolution AB (publ) (“Nuevolution” eller “Bolaget”) har gett i uppdrag åt Carnegie Investment Bank och Redeye att utvärdera möjligheterna för en riktad emission av cirka 6 till 8 miljoner nya aktier till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

De befintliga större aktieägarna Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse och Sunstone Capital har uttryckt intresse att teckna aktier för ett belopp om totalt cirka 50,3 MSEK.

Den riktade emissionen

Den riktade emissionen är avsedd att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, med stöd av bemyndigande från Nuevolutions årsstämma den 12 oktober 2017, och kan innebära en emission av cirka 6 till 8 miljoner nya aktier (motsvarande cirka 14 till 19 procent av det nuvarande emitterade och utestående antalet aktier och röster i Bolaget). Bolaget anser att flexibiliteten i att göra en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella investerare och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda intäkterna från den riktade emissionen till att fortsätta utbyggnaden av sin pipeline för att möjliggöra att fler program vidareutvecklas, att specifika program utvecklas för att bli redo för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka Bolagets kapacitet att slutföra affärsavtal.

Det accelererade bookbuilding-förfarandet kommer att inledas idag klockan 17:31 den 24 maj 2018, och avslutas innan handeln på Nasdaq First North inleds den 25 maj 2018. Bookbuilding-förfarandet kan avslutas eller avbrytas i förtid efter beslut från Bolaget. Bolaget kommer annonsera resultatet av bookbuilding-förfarandet i ett efterföljande pressmeddelande när denna är slutförd.

I samband med den riktade emissionen har Bolaget kommit överens om en lock up-förbindelse, med sedvanliga undantag, för framtida aktieemissioner för en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har ledningen, styrelseledamöter, Industrifonden, SEB Pensionsstiftelse, SEB Utvecklingsstiftelse, SEB Venture Capital och Sunstone Capital, i samband med den riktade emissionen, beslutat att inte sälja några aktier i Nuevolution under lock up-perioden, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Den riktade emissionen förutsätter bland annat beslut av styrelsen för Nuevolution, i enlighet med det bemyndigande som beviljades av årsstämman den 12 oktober 2017, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har utsetts till Bookrunner och Redeye har utsetts till Joint Lead Manager och Vinge är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.

För mer information, kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel: +45 3913 0902

E-mail: ahg@nuevolution.com 

Henrik Damkjaer Simonsen, CFO

Tel: +45 3913 0947

E-mail: hs@nuevolution.com 

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 24 maj 2018 kl. 17:31 CET.

Om Nuevolution AB (publ) 

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Nuevolution AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Viktig information

Utsändandet, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nuevolution. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen är inte ett prospekt i enlighet med kraven i EU-direktiv 2003/71 / EG (“Prospektdirektivet”). I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektdirektivets mening.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, “kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av “investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas “relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som “tro”, “förvänta”, “förutse”, “avse”, “kan”, “planera”, “uppskatta” , “bör”, “kunde”, “sikta” eller “kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.