Confidence offentliggör prospekt

Confidence International AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Confidence aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Confidence (www.confidence.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Confidence erhöll en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 23 maj 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
  • Emissionskursen är 0,10 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 17,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 25 maj – 11 juni 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 25 maj – 7 juni 2018.
  • Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om 12,9 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 73 procent, och garanti om 4,9 MSEK genom Erik Penser Bank, motsvarande 27 procent. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgaranti 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 17,8 MSEK.

Rådgivare 

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Confidence i samband med emissionen. Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till Confidence.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Confidence International AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Confidence International AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Confidence upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Confidence för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Confidence och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.