Nyemissionen i SPACtvå AB fulltecknad

Nyemissionen i SPACtvå AB som avslutades måndagen den 28 november 2022 fulltecknades och tillför bolaget 22 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Handeln i Bolagets aktie inleds den 9 december 2022.

VD Marcus Bonsib kommenterar:

”Vår affärsmodell som erbjuder investerare att med begränsad nedsida ta del den breda erfarenhet vårt team har av att identifiera, utvärdera och genomföra värdeskapande förvärv har återigen visat sig attraktiv. Vi är glada över den positiva respons vi fått från allmänheten samt större investerare och ser fram emot att fortsätta resan med SPACtvå i noterad miljö. Under teckningstiden har flera bolag kontaktat oss och vårt fokus framåt blir att utvärdera affärsmöjligheter och sedan genomföra ett framgångsrikt förvärv. Vi tackar igen för förtroendet och hoppas att kunna presentera en affär inom en inte allt för lång framtid.”

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset i Erbjudandet var 5 kronor per aktie.
  • Erbjudandet utgjordes av totalt 4 400 000 aktier.
  • Totalt tecknades 22 MSEK i nyemissionen vilket motsvarar en teckningsgrad om 100 %. 274 investerare tecknade i nyemissionen.
  • Övertilldelningsoptionen om maximalt 3 MSEK tas inte i anspråk.
  • De nyemitterade aktierna kommer att tillföra Bolaget 22 miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.
  • Av emissionslikviden om 22 miljoner kronor, med avdrag för emissionskostnader, kommer 90 % att deponeras på ett spärrat konto i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”). SEB har försett kontot med en kontospärr, vilket innebär att SPAC2 inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren är uppfyllda.
  • Antalet aktier i Bolaget ökas med 4 400 000 aktier från 1 100 000 befintliga aktier till totalt 5 500 000 utestående aktier.
  • Sponsorernas aktier äger ej rätt till inlösen och har ingått lock-up avtal under maximalt 24 månader från och med första dag för handel på Spotlight, dock längst tills dess att ett förvärv godkänts av bolagsstämma och för notering av Spotlight efter noteringsprövning.
  • Handeln i SPAC2s aktier på Spotlight Stock Market beräknas inledas den 9 december 2022, där aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SPAC2” med ISIN-kod SE0019070434.
  • Likviddagen för Erbjudandet beräknas vara den 2 december 2022.

Denna information är sådan information som SPACtvå AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl 12.30.

För mer information om SPACtvå AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spactva.se

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.