Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 inleds den 6 januari 2020

Den 6 januari 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) emission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 7 februari 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO6 äger rätt att för två teckningsoption av serie TO6 teckna 1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30 SEK per aktie. Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas nyemitteras 5 551 865 aktier och Parans tillförs cirka 7,2  MSEK före emissionskostnader.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 6 januari  – 7 februari 2020

Emissionsvolym: 10 281 231 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt utnyttjande nyemitteras  5 551 865 aktier och Parans tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader 

Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 februari 2020

 

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 6 januari 2020 till och med den 7 februari 2020. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO6 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

 

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Kontakta Eminova Fondkomission för att erhålla anmälningssedel.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Eminova Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 6 januari 2020 till och med den 7 februari 2020 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO6

 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 februari 2020, alternativt, nyttjas senast den 7 februari 2020, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/.

  

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO6, vänligen kontakta

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

  

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo