Parans Solar Lighting AB (publ) offentliggör att riktad nyemission till Qingdao Photon Technology fulltecknats

Den riktade nyemissionen av aktier har fulltecknats av det kinesiska bolaget Qingdao Photon Technology Co., Ltd (“QPT”). Bolaget slutför därmed den första delen av affären med QPT. Emissionslikviden har nu erhållits från QPT och registrering påbörjats.

Den riktade nyemissionen av högst 24 224 499 aktier som beslutades på årsstämma i Bolaget den 30 juni 2020 riktade sig till QPT mot bakgrund av det investeringsavtal som träffats mellan Bolaget och QPT den 11 maj 2020.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen av aktier uppgår till 1,15 kronor per aktie, motsvarande totalt 27 858 174,85 kronor, som har betalats dels genom tillskjutande av apportegendom i form av immateriella rättigheter, dels kontant. Detta innebär att bolaget tillförs ca 17 MSEK i kontanter samt ca 11 MSEK i immateriella rättigheter.

Genom teckning av aktierna i den riktade emissionen uppnår QPT en ägarandel om 24,88 procent i Bolaget. QPTs initiala investering i Bolaget i enlighet med vad som tidigare har offentliggjorts är därmed slutförd.

Nästa steg är att QPT skall teckna ytterligare aktier genom de av bolagsstämman beslutade teckningsoptionerna av serie 8 (TO8) för att uppnå ett totalt ägande i Bolaget på 29,9%. Det skulle innebära ett ytterligare kapitaltillskott till Bolaget på ca 6,4 MSEK och en emittering av ytterligare ca 6,5 miljoner aktier.

I samband med att emissionen nu genomförs så kommer också de mer operationella delarna av affären mellan Parans och QPT att utföras. Det innebär bland annat att de redan förberedda ansökningshandlingarna om att etablera Parans helägda dotterbolag i Kina kommer lämnas in till de lokala myndigheterna. Därefter kommer alla relevanta tillgångar att överföras från QPT till Parans dotterbolag, så att den operationella verksamheten kan startas upp. Parans dotterbolag kommer få namnet Parans Technologies Qingdao.

Se separat pressmeddelande från den 30 juni 2020 för mer information om emissionerna.

– Detta är den viktigaste milstolpen i Parans artonåriga historia. Vi har genom denna affär med QPT skapat ett helt nytt affärsben att stå på och vi får också tillgång till den enorma kinesiska marknaden genom detta partnerskap, säger Anders Koritz, VD på Parans.

– Vi är oerhört glada att äntligen kunna informera marknaden om att affären med QPT nu är i hamn. Det har varit en lång och arbetsam process där vi successivt lärt känna våra nya vänner på QPT och vi känner stor optimism inför framtiden tillsammans med dem, säger Gunnar Mårtensson, Styrelseordförande på Parans.

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgi-vare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020.